DL/4/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2019

„Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu”

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/4/2019

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 08.02.2019 r.

 

Działając na mocy art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. 2018.160 tj. z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018. 1510 tj. z późn. zm.)

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert nr DL/4/2019 na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

„Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu”

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/4/2019 na udzielenie zamówienia
  na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzem ofertowym można się zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia - SPZOZ Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu,
  Mossora 1- Dział Organizacyjno-Prawny tel. (77)4446509, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00 oraz na stronie internetowej: www.bcm.brzeg-powiat.pl.

 

 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest:
  Ewelina Nowak tel. 774446509.
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu, szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz w załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 4. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia- sekretariat, budynek B1 I piętro
  w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.
 5. Termin składania ofert: do dnia 18.02.2019 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Udzielającego zamówienia).
 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 18.02.2019 r. o godzinie 12:15 (w siedzibie Udzielającego zamówienia - sekretariat, budynek B1 I piętro).
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
 10. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 04.2019 r.
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

                                                                                                                

                                                                                                                   Zatwierdził:

                                                                                                                  z up. Zastępca Dyrektora ds. medycznych

                                                                                                                             Brzeskiego Centrum Medycznego

                                                                                                                             lek. med. Dariusz Matuszewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2019-02-08
Data publikacji:2019-02-08
Osoba sporządzająca dokument:AC
Osoba wprowadzająca dokument:Testowy Test
Liczba odwiedzin:479

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-08 20:48:24Testowy TestACDL/4/2019