Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

TP/9/2022

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) pn.:

"Dostawa endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych oraz zestawu do plastyki ACL dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu ."

 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=a5972068-9574-4a66-b90d-fdbc9c3b051c

13 czerwca 2022
Czytaj więcej o: TP/9/2022

DL/13/2022

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/13/2022

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 08.06.2022 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

 • „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie podania toksyny botulinowej celem leczenia spastyczności kończyn pacjentów Pododdziału Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze śpiączką Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

  1.  
 • „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę na Bloku Operacyjnym Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

  1.  
 • „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Otolaryngologii Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

  1.  
 • „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach dyżurów w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

  1.  
 • „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Ogólnej Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 

 • „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 

 • „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 

 • „Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 

 • „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Medycyny Sportowej Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

8 czerwca 2022
Czytaj więcej o: DL/13/2022

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej 2021

30 maja 2022
Czytaj więcej o: Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej 2021

DL/12/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informacja o wprowadzeniu zmian / zmiany w umowie

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/12/2022

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 25.05.2022 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.
633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art.
153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert
na udzielenie zamówienia w zakresie:
„Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pełnienia opieki pielęgniarskiej/ położniczej/ ratowniczej
według zapotrzebowania miesięcznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

25 maja 2022
Czytaj więcej o: DL/12/2022

Usługa transportu zwłok

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

w formie składania pisemnych ofert

 

 

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi odbioru i transportu zwłok z oddziałów szpitalnych BCM do prosektorium w Brzegu na ul. Mossora 1 przez okres 36 miesięcy. Planowany okres usługi od 01.06.2022 r. do 31.05.2025 r.

Warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie Wynajmującego: www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na Formularzu Ofertowym wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru, który dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl.

Oferty na usługę odbioru i transportu zwłok z oddziałów szpitalnych BCM do prosektorium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na usługę odbioru i transportu zwłok z oddziałów szpitalnych BCM do prosektorium” do dnia: 25.05.2022 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 10.15  w Sali Konferencyjnej Administracji, I piętro.

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.bcm.brzeg-powiat.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77 444 65 10.

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W dniu 18.05.2022 r. ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

 • na stronie internetowej Zamawiającego: bip.bcm.brzeg-powiat.pl
 • na tablicy ogłoszeń, tj. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – I piętro w budynku głównym (przed wejściem do Administracji).
18 maja 2022
Czytaj więcej o: Usługa transportu zwłok