2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

2022-12-15

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora1ogłasza konkurs

na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z :
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko kandydaci
proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182
zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016, Dz. U. 2016, poz
1957) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi  wiąże się posiadanie prawa
wykonywania zawodu – dokument potwierdzający to prawo;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata,
5. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia
prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na
prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ

2022-12-15

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora1ogłasza konkurs

na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z :
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko kandydaci
proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182
zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016, Dz. U. 2016, poz
1957) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi  wiąże się posiadanie prawa
wykonywania zawodu – dokument potwierdzający to prawo;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata
5. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia
prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na
prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

2022-12-15

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora1ogłasza konkurs

na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z :
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko kandydaci
proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182
zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016, Dz. U. 2016, poz
1957) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi  wiąże się posiadanie prawa
wykonywania zawodu – dokument potwierdzający to prawo;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata
5. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia
prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na
prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

2022-12-15

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora1ogłasza konkurs na

stanowisko:
NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z :
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896)

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko kandydaci proszeni są
o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego
2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w
podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182 zmienione
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016, Dz. U. 2016, poz 1957) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi  wiąże się posiadanie prawa
wykonywania zawodu – dokument potwierdzający to prawo;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata
5. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę
właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów.

DL/23/2022

2022-12-14

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/23/2022

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 14.12.2022 r.


Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.
633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Bloku Operacyjnym Brzeskiego Centrum
Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Otolaryngologii Brzeskiego
Centrum Medycznego”.
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2022-01-14
Data publikacji:2022-01-14
Osoba sporządzająca dokument:AC
Osoba wprowadzająca dokument:AC
Liczba odwiedzin:5913