DL/13/2017 - OGŁOSZENIE KONKURSU OFERTNA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lipca 2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 NR DL/13/2017

Komisja Konkursowa w składzie:

 

 1. Przewodniczący                                 Krzysztof Waldemar Konik
 2. Zastępca przewodniczącego              Dariusz Matuszewski
 3. Członek                                              Dorota Domagała
 4. Członek, protokolant                          Ewelina Kot

 

 

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w Oddziale Dziennym Rehabilitacji i Dziale Rehabilitacji Leczniczej.
 2. Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Poradni Urazowo- Ortopedycznej oraz konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Poradni Urazowo- Ortopedycznej oraz konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa.
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym.
 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Oferty przyjęte:

 

 1. Zakres: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w Oddziale    Dziennym  Rehabilitacji i Dziale Rehabilitacji Leczniczej

      Oferent:   Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Fizjoterapeutyczna
                  Dariusz Banik FizjoDar

 

 1. Zakres: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji
  w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo-  Ortopedycznej

      Oferent:      Prywatna Praktyka Lekarska Dominik Staniewski

 

 

 1. Zakres: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale  Ratunkowym

      Oferent:      Prywatna Praktyka Lekarska Michał Szałkiewicz

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/13/2017

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 20.06.2017 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert nr DL/13/2017 na udzielenie zamówienia w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w Oddziale Dziennym Rehabilitacji i Dziale Rehabilitacji Leczniczej.
 2. Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Poradni Urazowo- Ortopedycznej oraz konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Poradni Urazowo- Ortopedycznej oraz konsultacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej.
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologii i Położnictwa.
 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym.
 7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dwóch lekarzy systemu[1] w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/13/2017 na udzielenie zamówienia
  na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.
 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest:
  Ewelina Kot tel. 774446509.
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 4. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg.
 5. Termin składania ofert: do dnia 27.06.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 27.06.2017 r. po godzinie 13:15 (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
 10. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.07.2017 r
  Z wyjątkiem jednego lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, z którym zaplanowane jest rozpoczęcie udzielania świadczeń z dniem 07.07.2017 r.
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

 

[1] Na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.2016.1868)
Art. 3 pkt 3 lekarz systemu - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57;

Art. 57. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii
i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo

2) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

2.48) Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.

 1. W przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2, lekarz przestaje być lekarzem systemu, o którym mowa w ust. 1.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-07-07
Data publikacji:2017-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Kot
Osoba wprowadzająca dokument:Ewelina Kot
Liczba odwiedzin:948