DL/12/2017 - Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i świadczenie usług medycznych przez lekarza systemu* w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2017

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

 

„Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i świadczenie usług medycznych przez lekarza systemu* w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

Komisja konkursowa w składzie

 1. Przewodniczący Krzysztof Waldemar Konik
 2. Z-ca  przewodniczącego Dariusz Matuszewski
 3. Członek Dorota Domagała
 4. Członek, protokolant Edyta Okońska

 

Informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na

 

„Świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i świadczenie usług medycznych przez lekarza systemu* w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

Oferta przyjęta

Oferent lek. med. Mariusz Lidawski

Zakres  Kierowanie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i świadczenie usług medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/12/2017

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 16.06.2017 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 1. świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i świadczenie usług medycznych przez lekarza systemu* w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

* Na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U.2016.1868)

Art. 3 pkt 3 lekarz systemu - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57;

Art. 57. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:

1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo

2) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

 1. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/12/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.
 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest: Edyta Okońska tel. 774446509.
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 4. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg.
 5. Termin składania ofert: do dnia 28.06.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 28.06.2017 r. po godzinie 13.15 (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
 10. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.07.2017r.
  (w zależności od zakresu i potrzeb Zamawiającego).
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-07-04
Data publikacji:2017-07-04
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Okońska
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:640