DL/11/2017 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii i/lub chorób wewnętrznych i/lub rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2017

Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu konkursu ofert

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący                          Krzysztof Waldemar Konik
Zastępca przewodniczącego     Dariusz Matuszewski
Członek                                         Dorota Domagała
Członek, protokolant                  Ewelina Kot


Informuje o nierozstrzygnięciu konkursu ofert nr DL/11/2017 na:


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii i/lub chorób wewnętrznych i/lub rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego.

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej
postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń medycznych zostało unieważnione przez komisję w związku z faktem, że do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 13:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/11/2017

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 08.06.2017 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii i/lub chorób wewnętrznych i/lub rehabilitacji medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego.”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/11/2017 na udzielenie zamówienia
  na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.
 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest:
  Ewelina Kot tel. 774446509.
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 4. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg.
 5. Termin składania ofert: do dnia 21.06.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 21.06.2017 r. po godzinie 13:15 (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
 10. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 26.06.2017 r.
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-07-04
Data publikacji:2017-07-04
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Kot
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:858