Konkurs na świadczenia medyczne w zakresie: Psychiatrii, Radiologii, Chorób Wewnętrznych, Ginekologii i Położnictwa, świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2016

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/33/2016

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 07.12.2016 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

  1. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
    w Oddziale Psychiatrii,
  3. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
    w Oddziale Dziennym Psychiatrii,
  4. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii
    w Pracowni RTG/USG,
  5. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
  6. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia
    i położnictwo w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
    są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/33/2016 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.
  1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest: Agnieszka Kirsz-Chmielewska tel. 774446509.
  2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
  3. Miejsce i termin składania ofert:
  4. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg.
  5. Termin składania ofert: do dnia 27.12.2016 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
  6. Termin otwarcia ofert: w dniu 27.12.2016 r. po godzinie 13:00 (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
  7. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
  8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  9. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
  10. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.01.2017 r.
  11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania                                                               

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

nr DL/33/2016

 

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Przewodniczący Krzysztof Waldemar Konik
  2. Zastępca Przewodniczącego Dariusz Matuszewski
  3. Członek Dorota Domagała
  4. Członek, protokolant Agnieszka Kirsz-Chmielewska

 

 

Informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

  1. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
  2. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
    w Oddziale Psychiatrii,
  3. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii
    w Oddziale Dziennym Psychiatrii,
  4. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii
    w Pracowni RTG/USG,
  5. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych,
  6. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia
    i położnictwo w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

 

 

Oferty przyjęte:

oferent:                                   Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Jaros

zakres:                                    świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Oddziale Psychiatrii,

 

oferent:                                   Marmed Marek Żabczuk Praktyka Lekarska Ogólna

zakres:                                    świadczenia udzielane przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

 

oferent:                                   Specjalistyczna Praktyka Ginekologiczno-Położnicza
dr n. med. Marcin Binkowski

zakres:                                    świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologia i położnictwo w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,

 

oferent:                                   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED” s.c. Sokół Czesław, Salij Andrzej

zakres:                                    świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych,

 

oferent:                                   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANMED Liliana Lejkowska-Olszewska, Paweł Olszewski

zakres:                                    świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii w Pracowni RTG/USG,

 

oferent:                                   Dobrosław Banach, Gabinet Lekarski

zakres:                                    świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Oddziale Psychiatrii,

 

oferent:                                   Dobrosław Banach, Gabinet Lekarski

zakres:                                    świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w Oddziale Dziennym Psychiatrii.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2016-12-12
Data publikacji:2016-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kirsz-Chmielewska
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:1188