OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/34/2017 NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 19.12.2017 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2017

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/34/2017

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 19.12.2017 r.

 

Działając na mocy art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
z późn. zm.)

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg ogłasza konkurs ofert nr DL/34/2017 na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

„Wykonywanie opisów badań RTG w oparciu o teleradiologię  na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/34/2017 na udzielenie zamówienia
  na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.

 

 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest:
  Ewelina Kot tel. 774446509.
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu, szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia - Sekretariat Główny, budynek B1 I piętro w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres:
  Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.
 • Termin składania ofert: do dnia 28.12.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Udzielającego zamówienia).
 • Termin otwarcia ofert: w dniu 28.12.2017 r. o godzinie 13:15 (w siedzibie Udzielającego zamówienia – Sekretariat Główny BCM, budynek B1 I piętro).
 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 2. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
 4. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.2018 r.
 5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

 

                                                                                                          

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Ewelina Kot
Data utworzenia:2017-12-19
Data publikacji:2017-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Kot
Osoba wprowadzająca dokument:Ewelina Kot
Liczba odwiedzin:843