DL/32/2017 - NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2017

Dotyczy:

 1. Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
  anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Anestezjologa na Bloku Operacyjnym

                                                                                Brzeg, dn. 13 grudnia 2017 r.

 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

DOTYCZĄCEGO KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Dotyczy: postępowania konkursowego nr DL/32/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 07.12.2017 r. ogłoszonego przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu w zakresie:

 1. Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Anestezjologa na Bloku Operacyjnym.

 

Brzeskie Centrum Medyczne informuje, że zgodnie z pkt.9 Ogłoszenia Konkursu Ofert nr DL/32/2017 przesuwa termin składania ofert na dzień 18.12.2017 r., godzina 13.00, otwarcie o godzinie 13.15.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/32/2017

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 07.12.2017 r.

Działając na mocy art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert nr DL/32/2017 na udzielenie zamówienia w zakresie:

 1. Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie
  anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Anestezjologa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza Anestezjologa na Bloku Operacyjnym
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/32/2017 na udzielenie zamówienia
  na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzem ofertowym można się zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia - SPZOZ Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu,
  Mossora 1- Dział Organizacyjno-Prawny tel. (77)4446509, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej: www.bcm.brzeg-powiat.pl.
 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest:
  Ewelina Kot tel. 774446509.
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu, szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 4. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia- sekretariat, budynek B1 I piętro
  w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.
 5. Termin składania ofert: do dnia 15.12.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Udzielającego zamówienia).
 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 15.12.2017 r. o godzinie 13:15 (w siedzibie Udzielającego zamówienia - sekretariat, budynek B1 I piętro).
 7. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 8. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 9. Z wybranymi oferentami zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
 10. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.2018 r.
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-12-07
Data publikacji:2017-12-07
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Kot
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:808