DL/31/2017 - Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2017

            

   Brzeg, dn. 14 grudnia 2017 r.

 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

DOTYCZĄCEGO KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Dotyczy: postępowania konkursowego nr DL/31/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 06.12.2017 r. ogłoszonego przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu w zakresie:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

Brzeskie Centrum Medyczne informuje, że zgodnie z pkt.9 Ogłoszenia Konkursu Ofert
nr DL/31/2017 przesuwa termin składania ofert na dzień 18.12.2017 r., godzina 12.00, otwarcie o godzinie 12.15.

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/31/2017

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 06.12.2017 r.

Działając na mocy art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg ogłasza:

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/31/2017 na udzielenie zamówienia
  na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzem ofertowym można się zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu,
  Mossora 1- Dział Organizacyjno-Prawny tel. (77) 444 65 09, od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej: www.bcm.brzeg-powiat.pl.
 2. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest:
  Ewelina Kot tel. (77)444 65 09.
 1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu, szczegółowych warunkach konkursu ofert, wzorze umowy oraz załącznikach.
 2. Miejsce i termin składania ofert:
 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia- Sekretariat Główny BCM, budynek B1 I piętro w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.  
 4. Termin składania ofert: do dnia 15.12.2017 r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu do Udzielającego zamówienia).
 5. Termin otwarcia ofert: w dniu 15.12.2017 r. o godzinie 10:15 (w siedzibie Udzielającego zamówienia – Sekretariat Główny BCM, budynek B1 I piętro).
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  z możliwością przedłużenia umowy maksymalnie do 3 lat.
 9. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.2018 r.
 10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-12-14
Data publikacji:2017-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Kot
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:1060