DL/UE/4/II/2017 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w ramach programu „Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim”.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DL/UE/4/II/2017
NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
z dnia 20.10.2017 r.

 

Zapytanie Ofertowe DL/UE/4/II/2017 w trybie do 30.000,00 euro netto zgodnie z wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
(MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia w zakresie:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w ramach programu
„Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych z uszkodzeniem układu nerwowego
oraz ich opiekunów w Powiecie Brzeskim”.

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w zapytaniu cenowym poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez fizjoterapeutów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia zapytania cenowego uregulowane 
  są w Szczegółowych warunkach zapytania ofertowego nr DL/UE/4/II/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.
 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach zapytania ofertowego jest Pan Dariusz Matuszewski, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych. Kontakt przez Sekretariat Dyrektora pod numerem telefonu tel. 774446536.
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, Szczegółowych Warunkach Zapytania Ofertowego oraz w załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia
  w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym
  w Szczegółowych warunkach zapytania ofertowego lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.
 4. Termin składania ofert: do dnia 27.10.2017 r. do godziny 9:00 (liczy się data wpływu
  do Zamawiającego).
 5. Termin otwarcia ofert: w dniu 27.10.2017 r. po godzinie 9:00 (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.11.2017 r.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-10-20
Data publikacji:2017-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Kinga Lum
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:558