DL/ 26 /2017 - „Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia samodzielnej opieki pielęgniarskiej/położniczej/ratowniczej według zapotrzebowania miesięcznego rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2017

 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

DOTYCZĄCEGO KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Dotyczy: postępowania konkursowego nr DL/26/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 20.10.2017 r. ogłoszonego przez Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu w zakresie:

„Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia samodzielnej opieki pielęgniarskiej/położniczej/ratowniczej według zapotrzebowania miesięcznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

Brzeskie Centrum Medyczne informuje, że zgodnie z pkt. 9 Ogłoszenia Konkursu Ofert nr DL/26/2017 przesuwa termin składania ofert na dzień 30 października 2017 r., godzina 13.00, otwarcie 13.15.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/ 26 /2017

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 20.10.2017 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia:

Świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia samodzielnej opieki pielęgniarskiej/położniczej/ratowniczej według zapotrzebowania miesięcznego rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczeniazdrowotne w zakresie pełnienia samodzielnej opieki pielęgniarskiej/położniczej/ratowniczej według zapotrzebowania kwartalnego narzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowanesą w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert nr DL/26/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: brzeg-powiat.pl.
 2. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest: Edyta Okońska  774446509
 3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 4. Miejsce i termin składania ofert:
 5. a) Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg.
 6. b) Termin składania ofert:do dnia 27.10.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 7. c) Termin otwarcia ofert: nie wcześniej niż10.2017 r. po godzinie 13:00 (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
 8. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 9. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 10. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
 11. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień11.2017 r.
 12. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-10-20
Data publikacji:2017-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Okońska
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:773