DL/UE/11/III/2017 - „Realizacja usług kwalifikacji do szczepienia oraz podania szczepionek przeciwko pneumokokom”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2017

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/UE/11/III/2017
NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
z dnia 28.09.2017 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

„Realizacja usług kwalifikacji do szczepienia oraz podania szczepionek przeciwko pneumokokom”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane 
  są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/UE/11/III/2017 na udzielenie zamówienia
  na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.
 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest Pan Dariusz Matuszewski, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych. Kontakt przez Sekretariat Dyrektora pod numerem telefonu tel. 774446536.
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia
  w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym
  w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg.
 4. Termin składania ofert: do dnia 05.10.2017 r. do godziny 9:00 (liczy się data wpływu
  do Zamawiającego).
 5. Termin otwarcia ofert: w dniu 05.10.2017 r. po godzinie 9:00 (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 7. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 10.10.2017 r.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-09-28
Data publikacji:2017-09-28
Osoba sporządzająca dokument:Kinga Lum
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:633