DL/19/17 - Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2017

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/19/2017
z dnia 27.07.2017 r.
Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150,
art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
z późn. zm.).
1. Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert
na:
„ Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu
sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego „
Umowy zawarte będą na okres do 3 lat.
Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.
Oferta powinna zawierać:
 zakres proponowanych świadczeń, propozycję ceny (cennik), - załącznik nr 1 do
oferty
Świadczenie usług specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów:
a) transport sanitarny pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz udzielenia świadczeń
zdrowotnych w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia
pacjenta w czasie transportu (zespół specjalistyczny z lekarzem).
Powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi
warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM
w Brzegu, ul. Mossora 1, budynek B1, I piętro lub ze strony internetowej www.bcm.brzeg.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu
składania ofert.
3. BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu,
Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
5. Miejsce i termin składania ofert:
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
Konkurs ofert : „ Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług
specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum
Medycznego” w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg lub pocztą na ww. adres.
- Termin składania ofert: do dnia 14.08.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu
do Zamawiającego).
- Termin otwarcia ofert: nie wcześniej niż 14.08.2015 r. po godzinie 13.15 (w siedzibie
Zamawiającego).
7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-07-28
Data publikacji:2017-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Okońska
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:704