DL/18/17 - Świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu* w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lipca 2017

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/18/2017
NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
z dnia 27.07.2017 r.
Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz.
1638 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6,
art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs
ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
„Świadczenie usług medycznych przez lekarzy systemu* w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym ”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
* Na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U.2016 r. poz
1868 z późn. zm.)
Art. 3 pkt 3 lekarz systemu - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz,
który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57;
Art. 57. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:
1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie:
anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii
i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo
2) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa
medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.
2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2018 r.
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/18/2017 na udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci
mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym
Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: www.bcm.brzeg-powiat.pl.
2. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest: Edyta
Okońska tel. 774446509.
3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
4. Miejsce i termin składania ofert:
a) Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej
kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert
lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg.
b) Termin składania ofert: do dnia 14.08.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do
Zamawiającego).
c) Termin otwarcia ofert: nie wcześniej niż w dniu 14.08.2017 r. po godzinie 13.15 (w siedzibie
Udzielającego zamówienia).
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu
na stronie internetowej BCM.
6. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
8. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.09.2017r.
(w zależności od zakresu i potrzeb Zamawiającego).
9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz
przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu
wykonania w całości zadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2017-07-28
Data publikacji:2017-07-28
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Okońska
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:736