Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii w Oddziale Dziecięcym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2017

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/6/2017

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 12.04.2017 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j. z dnia 2016.10.07 ze zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02 ze zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia:

Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii w Oddziale Dziecięcym”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez lekarzy w Oddziale Dziecięcym Brzeskiego Centrum Medycznego oraz Pracowni Endoskopowej Brzeskiego Centrum Medycznego.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert nr DL/6/2017 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: www.bcm.brzeg-powiat.pl.
 2. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest: Kinga Lum, tel. 774446509.
 3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 4. Miejsce i termin składania ofert:
 5. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg.
 6. Termin składania ofert: do dnia 25.04.2017 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 7. Termin otwarcia ofert: nie wcześniej niż 25.04.2017 r. po godzinie 13:15 (w siedzibie Udzielającego zamówienia).
 8. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.
 9. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 10. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres maksymalnie do 3 lat.
 11. Planowanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych jest dzień 01.05.2017 r.
 12. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert, a także zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania w całości zadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2017-04-13
Data publikacji:2017-04-13
Osoba sporządzająca dokument:Dział Organizacyjno-Prawny
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:606