„ Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego „

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2016

  OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

 

 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027
z późn. zm.)

 

  1. Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na:

„ Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego „

Umowy zawarte będą na okres do 3 lat.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu.

Oferta powinna zawierać:

  • zakres proponowanych świadczeń, propozycję ceny (cennik), - załącznik nr 1 do oferty

Świadczenie usług specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów:

  1. a) transport sanitarny pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia pacjenta w czasie transportu (zespół specjalistyczny z lekarzem).

Powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z szczegółowymi warunkami konkursu można pobrać w Dziale Organizacyjno-Prawnym (pokój nr 5) BCM
w Brzegu, ul. Mossora 1, budynek B1, I piętro lub ze strony internetowej www.bcm.brzeg.pl

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
  2. 3. BCM zastrzega sobie możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
  3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
  4. Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert : „ Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego” w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg  lub pocztą na ww. adres.

- Termin składania ofert: do dnia 31.08.2016 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

- Termin otwarcia ofert: nie wcześniej niż 31.08.2015 r. po godzinie 13.00 (w siedzibie Zamawiającego).

  1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2016-08-25
Data publikacji:2016-08-25
Osoba sporządzająca dokument:test
Osoba wprowadzająca dokument:Testowy Test
Liczba odwiedzin:783