„Świadczenie usług medycznych w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2016

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERTDziałając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U.
z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art.
147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027

1. Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza:

„Świadczenie usług medycznych w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków na rzecz pacjentów
Brzeskiego Centrum Medycznego”

2. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego

lub ze strony internetowej: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz: http://bip.bcm.brzeg-powiat.pl/

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych

Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

5. Miejsce i termin składania ofert:
-Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie

Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
-Termin składania ofert: do dnia 29.06.2016 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do

-Termin otwarcia ofert: nie wcześniej niż dnia 29.06.2016 r. po godzinie 12:00 (w siedzibie

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przekazana telefonicznie i będzie opublikowana na

stronie internetowej Zamawiającego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2016-06-21
Data publikacji:2016-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:815