„Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego –kolonoskopii, na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2016

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

 1. 1. Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza:

 

Konkurs ofert na:

 

„Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego – gastroskopii oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego – kolonoskopii, na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.”

 

 1. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg.pl
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 4. Miejsce i termin składania ofert:
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg
 • Termin składania ofert: do dnia 16.05.2016 do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 • Termin otwarcia ofert: nie wcześniej niż dnia 05.2016 r. po godzinie 12:00 (w siedzibie Zamawiającego).

 

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2016-05-09
Data publikacji:2016-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Osoba wprowadzająca dokument:Testowy Test
Liczba odwiedzin:910