„Świadczenie usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2016

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

 

Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654, Dz.U. z 2015 r. poz. 905) oraz odpowiednio art. 140, art. 141,art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

  1. Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 48-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na:

„Świadczenie usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

  1. Szczegółowe warunki konkursu oraz formularze ofertowe można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej: www.bcm.brzeg-powiat.pl
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
  3. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
  4. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg lub wysłać pocztą na ww. adres.

2) Termin składania ofert: do dnia 25.04.2016 r. do godziny 13:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

3) Termin otwarcia ofert: nie wcześniej niż 25.04.2016 r. po godzinie 13:00 (w siedzibie Zamawiającego).

  1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Podmioty, których oferta zostanie wybrana, proszone są o kontakt w celu uzgodnienia warunków oraz terminu podpisania umowy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2016-04-14
Data publikacji:2016-04-14
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Osoba wprowadzająca dokument:Testowy Test
Liczba odwiedzin:721